đauBảo hiểm ốm đau ở nước ngoài cho sinh viên, học sinh học tiếng, thực tập sinh và nhà khoa học thỉnh giảng ở nước Đức
mawista Tarif-Finder
MAWISTA Student mawista student
Bảo hiểm ốm đau cho những người nghiên cức ở nước ngoài, các nhà khoa học thỉnh giảng, học sinh học tiếng và thực tập sinh ở Đức.

TIẾN TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG RA SAO?

Online:
Qua mẫu đơn-online của chúng tôi ngài có thể ký hợp đồng bảo hiểm ốm đau online. Ngài cho các dữ liệu của ngài. Ngày sẽ nhận được một e-mail có dữ liệu của ngài và số hiệu hồ sơ.

Bưu điện hay Fax:
Đơn được download theo dạng pdf-file rồi điền vào giửi đi hoặc gửi qua fax  

Đơn xin bảo hiểm ốm đau ở nước Đúc theo dạng pdf-file

Ít ngày sau ngài sẽ nhận được giấy chứng nhân bảo hiểm qua e-mail hay qua đường bưu điện.